Nikols-Katowice

Regulamin sklepu

I.    Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sprzedający – Nikols-Katowice Spółka Jawna I. Dworniak, K. Dworniak z siedzibą w Katowicach, adres: ul. ks. bpa H. Bednorza 48, 40-384 Katowice, wpisana do KRS pod numerem 0000047933 przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS NIP 954-00-24-316, REGON 272682112
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.nikols.katowice.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Nicols Spółka Jawna I. Dworniak, K. Dworniak, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego: www.nikols.katowice.pl;
9. Formularz rejestracji – funkcjonalność Sklepu internetowego www.nikols.katowice.pl, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe może utworzyć konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów;
10. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie internetowym Towarów na podstawie wyborów Klienta.
11. Wada Towaru – zarówno wada fizyczna jak i wada prawna towaru
12. Ustawa – ustawa z dnia 9 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014  poz. 827);
13. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.);
14. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.);

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.nikols.katowice.pl, zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży Towarów, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów i kosztów wysyłki, prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji.
2.2. Niniejszy Regulamin jest skierowany do wszystkich Klientów Sklepu internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu internetowego www.nikols.katowice.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
2.3. Sklep internetowy, dostępny pod adresem: www.nikols.katowice.pl, prowadzony jest przez Nicols S.J. I. Dworniak, K. Dworniak, ul. Ks. Bp. Henryka Bednorza 48, 40-384 Katowice
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. warunki dostarczania zamówionych produktów Klientowi
 6. zasady uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów umieszczonych w Zamówieniu i kosztów ich dostarczenia do klienta
 7. warunki odstąpienia od umowy sprzedaży
 8. warunki składania i rozpatrywania reklamacji

2.5. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym, w szczególności składać reklamacje, za pomocą poczty elektronicznej e-mail: biuro@nikols.katowice.pl, telefonu: +48- 668-399-872, +48 32 209 96 05, faxu: +48 32 209 96 05, listownie na adres pocztowy Sprzedającego. Sprzedający obsługuje Klientów w  dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00. Koszt połączenia zgodny jest z taryfą operatora.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.nikols.katowice.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i wyrażenie zgody na jego obowiązywanie oraz podanie danych osobowych oraz danych niezbędnych do realizacji Zamówienia oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Klient może usunąć konto użytkownika z wszystkimi jego danymi powstałe w wyniku rejestracji w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nikols.katowice.pl żądania usunięcia konta użytkownika wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w sklepie internetowym.
3.5. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 5. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.9. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.nikols.katowice.pl, dokonać wyboru towaru, ilości oraz sposobu dostarczenia Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Składając zamówienie, klient potwierdza, iż wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest zapoznanie się i dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia (poprzez zatwierdzenie przyciskiem „Potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”) stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedającym  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „[nr zamówienia], zamówienie potwierdzone przez Higiena profesjonalna Inwit, wartość zamówienia:[kwota]”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub transportem własnym firmy. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 24h do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia – dotyczy to obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i zależy także od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
5.4. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. Koszt przesyłki zależny jest od wyboru sposobu przesyłki oraz miejsca doręczenia, zgodnie z cennikami stosowanymi przez przewoźnika. Wyjątek od powyższej reguły stanowi doręczenie przesyłki przez Sprzedającego na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i opolskiego Rzeczpospolitej Polskiej przy odpowiedniej kwocie zamówienia – wtedy realne koszty dostawy Towaru do klienta ponosi Sprzedający.
5.5. Możliwe do wyboru dla Klienta sposoby i koszty dostawy Towaru podane są na stronie http://www.higienaprofesjonalna.pl/warunki-platnosci-i-dostawy-towaru.html oraz w Koszyku w sklepie internetowym.
5.6. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki po jej odbiorze od kuriera, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym w sposób wskazany w pkt II. ust. 2.5 Regulaminu.
5.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu: www.nikols.katowice.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów oraz koszty wysyłki (dostawy) podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki),  oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Ceny Towarów znajdujących się w sklepie internetowym nie zawierają kosztów dostawy Towaru.
6.3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt IV. ust. 4.7 Regulaminu. Informacja na temat ceny Towaru, cechach oraz istotnych właściwościach Towaru dostępna jest na stronie Sklepu internetowego i zamieszczona jest przy prezentowanym Towarze
6.4. Koszty wysyłki określane są zgodnie z postanowieniami pkt. V. Regulaminu.
6.5. Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji zamówienia obejmującej ceny Towarów oraz koszty wysyłki przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru Towaru, formy płatności oraz sposobu dostawy.
6.6. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 1. przelewem na numer konta bankowego:  80 1240 4315 1111 0000 5300 1962 – Klient zobowiązany jest zawrzeć nr zamówienia w tytule realizowanego przelewu.
 2. płatnością za pobraniem dokonywaną u kuriera,
 3. płatnością gotówkową w siedzibie firmy

6.7. Całkowita kwota realizacji zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, na którą składa się cena zsumowanych pozycji za zamówione Towary oraz koszt wysyłki.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa zgodnie z Ustawą– prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Nicols S.J. I. Dworniak, K. Dworniak, ul. Ks. Bp. Henryka Bednorza 48, 40-384 Katowice. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest klientowi w trakcie procedury składania zamówienia, oraz znajduje się na potwierdzeniu zamówienia pkt. IV ust 4.7.
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru Klientowi.
7.3. Formularz oświadczenia o zwrocie – odstąpieniu dostępny jest na stronie internetowej sklepu internetowego w dolnym menu  „Formularze->Formularz zwrotu” (pobierz formularz), oraz jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. Skorzystanie przez Klienta z formularza nie jest obowiązkowe, ale może ułatwiać skorzystanie z prawa odstąpienia
7.4.Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku  towarów i usług o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (przykładowo torby z indywidualnym nadrukiem powstałym na zamówienie Klienta)
7.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Nicols S.J. I. Dworniak, K. Dworniak, ul. Ks. Bp. Henryka Bednorza 48, 40-384 Katowice
7.6. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu e-mail (podany przy składaniu zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.
7.7. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu do umowy sprzedaży zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty wysyłki Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego w sklepie internetowym.
7.8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią Formularza oświadczenia o zwrocie – odstąpieniu, o którym mowa w ust. 7.3 powyżej.
7.9. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
7.10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny, aniżeli najtańszy, zwykły sposób wysyłki Towaru przewidziany dla zamówień na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy najtańszym sposobem wysyłki, a faktycznym kosztem podniesionym przez Klienta.
7.11. Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru skierowanego na adres poczty elektronicznej biuro@nikols.katowice.pl.
7.12. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.
7.13. Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VIII. Wymiana Zakupionego Towaru

8.1. W terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru, Klient uprawniony jest do wymiany zakupionego Towaru na inny, dostępny w Sklepie Internetowym, którego cena jest taka sama bądź wyższa od ceny uprzednio zakupionego Towaru, podlegającego wymianie. Klient ponosi koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy.
8.2. W celu dokonania wymiany, należy dokonać nowego zamówienia w Sklepie Internetowym, wybierając odpowiedni Towar na wymianę. Potwierdzając dokonany wybór, w opcjach dostawa i płatność należy wybrać opcję „Płatność przelewem”. Jeżeli Towar wybrany na wymianę posiada taką sama cenę jak Towar uprzednio zakupiony, Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z Towarem wybranym na wymianę. W przypadku, gdy cena Towaru wybranego na wymianę jest wyższa niż cena uprzednio zakupionego Towaru, Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy w cenie przelewem na numer rachunku bankowego Sklepu Internetowego
8.3. Wymieniany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży oraz z wypełnionym Formularzem Wymiany(pobierz formularz), na adres: Nicols S.J. ul. Ks. Bpa H. Bednorza 48, 40-384 Katowice.
8.4. Procedura wymiany Towaru nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

IX. Reklamacje
9.1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za wady produktu na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: biuro@nikols.katowice.pl używając dostępnego na stronie internetowej Formularza Reklamacji. Nicols S. J. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Łącznie z wypełnionym formularzem reklamacji należy przesłać należycie opakowany reklamowany Towar i dowód jego zakupu u Sprzedawcy
9.3. W przypadku gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji.
9.4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Nicols S.J. (sprzedawcy, dostawcy) z tytułu rękojmi względem nabywcy (kupującego, zamawiającego), który jest przedsiębiorcą, zostaje wyłączona.
9.5. Nicols S.J. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.6. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Nicols S.J.  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.7. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Nicols S.J. I. Dworniak, K.Dworniak, ul. Ks. Bp. Henryka Bednorza 48, 40-384 Katowice, mailowo pod adres: biuro@nikols.katowice.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu: www.nikols.katowice.pl.
9.8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.9. Nicols S.J. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X Newsletter
10.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedającego. Newsletter wysyłany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na E-mail  wskazany przez Klienta.
10.2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola  i podali swój adres e-mail oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1422).
10.3. W ramach Newslettera, na podany przez Klienta adres e-mail wysyłane są informacje o nowościach i atrakcyjnych ofertach Sprzedającego. E-maile Newslettera wysyłane są bezpłatnie.
10.4. Klient może w każde chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów zrezygnować z Newslettera.

XI. Informacja dotycząca rozstrzygania sporów
11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Nicols S.J. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Nicols S.J. a Klientem, który jest nie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Katowicach.
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XII Postanowienia końcowe
12.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu, niemniej jednak, do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdują regulacje zawarte w Regulaminie dotychczas obowiązującym.
12.2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego w dolnym menu zakładce „Regulamin”.
12.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
12.4. Sprzedający w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
12.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2015 r.